داستان ما

داستان ما

داستان ما با یک جرقه شروع شد؛ جرقه ای که نتیجه درد و دل های دوستانه بود؛ دوستانی خسته از روزمرگی ها و در تلاش برای یافتن علاقه ای معنادار و مشترک. ما عاشق شهری بودیم که هر یک برای نوشتن از آن و ادای دین به آن، انگیزه داشتیم. شناخت تبریز و شناساندن مستند و عمیق آن نخستین ایده ما بود و تبدیل شد به نسیم تبریز. داستان ما داستان نسیمی است که کوچه به کوچه و شهر به شهر خواهد وزید تا آوای کهن شهرما را به گوش دنیا برساند، حتی اگر روزی ما دیگر نباشیم.
زهرا نوری محمودآباد
زهرا نوری محمودآباد
کارشناس ارشد پژوهش هنر
سعیده یزدان دوست
سعیده یزدان دوست
کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
مهلا منجزی حسین
مهلا منجزی حسین
کارشناس ارشد پژوهش هنر
رضوانه امامی پور
رضوانه امامی پور
کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

گردشگرانه نسیم تبریز

همراه با راهنمای رسمی دارای کارت سازمان میراث فرهنگی

جدیدترین اخبار