۶۳ستون (مجتهد)

در جانب غربی “بازار مسجد جامع” روبه‏ روی “بازار نجاران”، بزرگترین و جالب‏ترین مسجد تبریز واقع شده است. سطح آن از کف بازار قریب یک متر پایین‏تر است. این مسجد ۶۳ ستون سنگی دارد که در هفت ردیف قرار گرفته‏ اند و سقف مسجد با هشتاد گنبد ضربی آجری پوشیده شده است.

مسجد 63 ستون تبریز

“نادرمیرزا” در مورد این مسجد می‏نویسد: “این معبد را حاج میرزا باقر مجتهد عمارت کرده و مصارف آن را متولان تبریز تحمل کرده‏ اند”.

مسجد 63 ستون تبریز