سنگ بسم الله

این اثر به دست “میرزای سنگلاخ” در قاهره حجاری و نوشته شده است که او آن را برای قبر پیامبر اکرم (ص) به دربار عثمانی برده بود ولی در اثر بی توجهی سلطان عثمانی، آن را به تبریز آورد. مردم شهر  به استقبال رفتند. سنگ در یکی از حجرات مدرسه اکبریه قرار گرفت و اشخاص زیادی از آن دیدن کردند. میرزا سنگلاخ به فک رافتاد سنگ را با کمک ناصرالدین شاه به مشهد حمل کند و در روی قبرحضرت ثامن الائمه قرار دهد ولی این خواست او نیز به علت سنگینی کتیبه و نبود وسیله و عدم درک اهمیت کتیبه برآورده نشد و بالاخره خود میرزا پس از مرگ و سنگ بسم الله در بقعه سید ابراهیم ماندگار شدند. در زمان شهرداری مرحوم میرزا محمدعلی تربیت، قاب و شبکه‏ای جهت این سنگ، ترتیب داده شد تا از گزند دست زدن و یادگارنویسی در امان باشد.

موزه آذربایجان

در سال ۱۳۷۲ و جهت حفاظت هر چه بیشتر و قرار گرفتن در بازدید عموم، کتیبه در “موزه‏ آذربایجان” در شهر تبریز نگهداری می‏شود. ابعاد این سنگ ۱/۲۵ × ۳/۷۰ متر می‏باشد و تاریخ حجاری آن ۱۲۷۰ هجری قمری است. 

موزه آذربایجان