معرفی کتاب

کتاب تبریز مه آلود نوشته محمدسعید اردوبادی بخشی از تاریخ آذربایجان را در دوره جنبش مشروطه در قالب داستانی بازگو می کند. راوی داستان که نقش تاثیرگزاری  در فعالیت های انقلابی داشته است، شخصی از اهالی تبریز به نام نصرت حسینوف می باشد که مدتی در معادن باکو کار می کرده است و از این رو جنبش مشروطه خواهی ایران را متاثر از انقلاب سرخ کمونیستی روسیه می نمایاند. بازگو کردن مبارزات انقلابی ستارخان و باقر خان و برداشتن پرده از چهره برخی افراد به ظاهر انقلابی بخشهایی از روایت این کتاب می باشند.  شیوع فراوان فساد اخلاقی و پایین بودن سطح شعور سیاسی در میان صاحب منصبان و این حس که همیشه دول استکبار خارجی در فکر استعمار این خطه بوده اند در داستان این رمان مشهود است.  (نویسنده یادداشت: احد برقی عین الدین)