خانه قدکی

این بنا متعلق به اواسط دوره‏ قاجاریه، حدود ۱۶۰ سال قبل بوده و توسط اعتمادالدوله والی شهر تبریز ساخته و در دو دوره تکمیل شده است.

 

این خانه شامل اندرونی و بیرونی است و در دوره‏ ای به عنوان اسلحه‏ خانه‏ دولت وقت استفاده شده و روایتی است که ثقه ‏الاسلام نیز در آن سکونت داشته است. از سـردر به هشتی و از هشتی به حیاط باغچــه وارد می‏شود. پنجره‏ های ارسی آن با شیشه‏ های رنگی به شمال و جنوب باز می‏شوند. تناسبات معماری، وسعت ساختمان و تنوع طاق‏ها، گنبدها در سقف زیرزمین‌ها، ظرافت ارسی‏ ها، آئینه‏ کاری و گچبری سقف ایوان، تنوع کاربندی‏های آجری، آرایش حوض و باغچه و رف‏بندی اتاق با کیفیت عالی است.

حوضخانه‏ این بنا با کاربندی ماهرانه در سقف بسیار دلنشین می‏باشد. این خانه یکی از مجموعه بناهای مورد استفاده به عنوان دانشکده‏ معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز است.

آدرس: خیابان امام خمینی- محله‏ مقصودیه- دانشکده‏ معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز.