قره داش

یکی از مساجد متعدد محله‏ ویجویه است که به اعتبار سنگ سیاه رنگ نصب شده روی دیوار طاقچه مانند آن که دارای عبارت “یالله، محمد، علی، ۹۳۵” با خط ثلث جلی است، به این نام معروف شده است.