حاج صفر علی

این مسجد به همراه “تیمچه‏ حاج صفرعلی” در شرق بازار تبریز معاصر با نائب السلطنه “عباس میرزا” است. بنایی با عظمت و زیبا با گنبدی بلند و مناره‏ای منقش به کاشی‏های آب رنگ است. در ضلع شرقی و غربی مسجد، دو تالار ستوندار وجود دارد که هر یک به جای خود، مسجدی جداگانه محسوب می‏گردد. حد فاصل مسجد میانی و دو تالار فوق، پنجره‏ هایی مربعی نهاده‏ اند که هنگام باز کردن آنها هر سه صحن به صورت مسجد واحدی درمی‏ آیند. اکنون جلوی لیوان و گنبدخانه دیواری وجود دارد که محراب مسجد در آن است و به نظر می‏رسد که از الحاقات بعدی به فضای مزبور باشد. بنیان مسجد حاج صفرعلی به اندازه ‏ای محکم و اساسی نهاده شده که در سال ۱۲۸۸ هجری قمری با وجود اینکه هنگام جریان سیل معروف، نصف بیشتر آن پر آب شده بود، باز خلل و شکستکی در بنای آن وارد نیامد. در این رابطه بر روی دیوار مسجد هنوز نوشته‏ ای به این مضمون وجود دارد: “در سال ۱۲۸۸ هجری قمری سطح آب تا اینجا رسیده بود”.