امام جمعه

این مسجد در جانب شرقی “بازار مسجد جامع” نزدیک “مدرسه‏ طالبیه” واقع شده است و بیست ستون سنگی با سرستون‏ های مقرنس و سی گنبد ضربی آجری دارد.

ستون‏ها در چهار ردیف قرار گرفته ‏اند و روی همه‏ آنها رنگ سبز زده شده است.