مجسمه های مشاغل

مجسمه عریضه نویسی/ هنرمند: یونس رزمی/سال ۱۳۹۵/ محل نصب: خیابان دارایی

 

مجسمه قونقا/ هنرمند: احد حسینی/ محل نصب: میدان قونقا

 

مجسمه ساربان تاجر تبریزی/ هنرمند:محمدتقی فعالی/ محل نصب: پل قاری