میلی

این مسجد که از آن تنها دو گلدسته باقی مانده، در خیابان دارایی و نزدیک مسجد صاحب‌الامر قرار گرفته است و به احتمال به دوران بعد از صفویان مربوط باشد. گلدسته‌های میل مانند آن موجب نامیده شدن این مسجد شده و به گفته‌ی صاحب‌نظران نماد اتحاد دو مذهب شیعه و سنی در شهر تبریز بوده است. گلدسته‌های بلند آن نماد مساجد شیعه و گلدسته‌های کوتاه آن نماد مساجد اهل سنت است.