نظافت (حاجی رضا)

این حمام در خیابان حکم‏ آباد تبریز قرار دارد و مالکیت آن در حال حاضر شخصی است. قدمت بنا مربوط به اواخر دوران قاجار می‏باشد و هم اکنون از آن به عنوان حمام استفاده می‏شود. پیش طاق ورودی این حمام تخریب و به جای آن یک ورودی ساده با سقف مسطح قرار گرفته است و ستون‏های سنگی آن رنگ‏ آمیزی شده‏اند. تزئینات این بنا شامل سرستون‏های سنگی مقرنس‏ کاری شده است.