عمارت ربع رشیدی

مجتمع ربع رشیدی در واقع یک شهر علمی فرهنگی و دانشگاهی بوده است که هفت قرن پیش توسط خواجه رشیدالدین فضل‏الله وزیر محمود غازان در محله‏ باغمیشه تبریز بنا شد. این مجتمع از بزرگترین علمای عصر کشورهای مشرق زمین را در خود گرد هم آورده و کتابخانه‏ عظیمی ‏داشته است و تنها در زمان غازان خان، سی هزار خانه و پانزده هزار و پانصد دکان و بیست و چهار کاروانسرا، حمام، آسیاب، کارخانه، ضرابخانه، صباغ خانه و باغ زیادی در اطراف آن احداث گردیده بود.

این مجتمع بعد از قتل “خواجه رشیدالدین فضل‏ الله” در زمان سلطان ابوسعید به یغما رفت. ربع رشیدی تا دوره‏ صفویه پابرجا ماند و مدتی جزو ابنیه‏ دولتی محسوب می‏گردید.