سید گلابی

این حمام در خیابان مطهری (راسته کوچه‏ سابق) و در داخل بازار صفی قرار دارد. بر طبق شواهد معماری و قرارگیری حمام در داخل مجموعه‏ بازار، قدمت آن مربوط به دوره‏ قاجاریه می‏باشد و به اسم مالک اول آن “سید گلابی” معروف است. مالکیت بنا در حال حاضر خصوصی و در اختیار وراث آقای سعادت و آقای نیل‏ فروشان است. در حال حاضر از این بنا همچون قبل به عنوان حمام بهره ‏برداری می‏گردد. در سال‏های قبل سقف گنبدی سربنیه تخریب شده و سقفی تخت با سازه‏ فلزی اجرا شده و تعمیراتی جزئی روی بنا انجام گرفته است ولی بنا نیاز به مرمت اساسی دارد.