بقعه سید عبدالله

بر روی تپه ‏ای واقع بین سیلاب ملازینال و سیلاب قوشخانه، چهار طاق آجری ساده‏ وجود دارد که مردم آن را “امام‏زاده سیلاب” یا “امام‏زاده‏ تازه” می‏گویند.