شاملو و تبریز

منبع: شمع سوزان، جلال. ۱۳۹۵٫ شاملو و تبریز. ماهنامه هویت. ۲، ۱۳۴-۱۴۴٫