مقبره شیخ سیاه پوش

این مقبره مربوط به مرد سپاهی‏ گر ترکی است که مورد توجه بزرگان خود قرار ‏گرفته و جزو خاصان می‏شود. محل مقبره در کوچه‏ علی سیاه‏پوش یکی از متفرعات خیابان منجم در “محله‏ ویجویه” (“ورجی”) قرار دارد.