تربیت

“کتابخانه‏ تربیت” که در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی تاسیس شد، به کوشش وافر و سعی طاقت‏ فرسای “میرزا محمدعلی خان” انجام شد. در ابتدا نام این کتابخانه و قرائت خانه به نام “کتابخانه و قرائتخانه‏ عمومی معارف” مشهور بود ولی سپس به نام فعلی تغییر نام یافت. در حقیقت اولین کتابخانه به مفهوم امروزی آن به جدیت “محمدعلی خان تربیت” در تبریز بنیان نهاده شد.