مقبره ولی

این مقبره در سر راه “بازارچه‏ نوبر” به “میدان مقصودیه”، روبروی کوچه‏ی پیر واقع شده است و سقف کوتاهی دارد.