مقبره یئددی لر (هفت تنان)

در سر راه مقصودیه به چرنداب، جنب “مسجد حاج غفار” که مسجدی با چهار ستون سنگی بزرگ و گنبدهای آجری است، درست در میانه‏ “بازارچه‏ حاج اسماعیل”، سردابی تودرتو به شیوه‏ ایلخانی وجود دارد که به “یئددی لر” به معنای هفت‌تنان معروف است. راه سرداب از داخل اتاق سرایداری مسجد است و بعد از پایین رفتن از هفت پله به سردابی می‌رسد که بعد از پایین رفتن از این سرداب نیز به سرداب بزرگتری می‌رسد. در وسط سرداب قبر بزرگی وجود دارد که عده‏ ای از معمرین محل با استناد به روایت اجداد خود معتقدند که این مقبره متعلق به “شمس‌الدین محمد جوینی” است و او و فرزندانش را در آن دفن کرده‏ اند ولی قرائن مستدل هم وجود دارد که آن را محال می‏سازد. بنا بر شواهد موجود در قرن هفت و هشت هجری، اطراف مسجد حاج غفار، قبرستان خارج شهر بوده و چون ساختن چنین مقبره‏ ای به جز برای بزرگان و صاحبان ثروت و امرا امکان نداشته و با توجه به نام مقبره معلوم می‏شود هفت تن از عظما یا امرا و یا منسوبین آنان در آنجا مدفون هستند.