ظهیریه

در اول بازار مسجد جامع، مسجد ظهیریه از بناهای “میرزا محمد ابراهیم ظهیرالدین” وزیر آذربایجان در کنار مسجد ظهیریه یا قزللو ساخته شده است و زیر نظر اداره‏ی اوقاف اداره می‏شود.